[16.01.2017] Техническо задание и количествена сметка за набиране на оферти за избор на потенциален изпълнител по изпълнение на строително – монтажни работи с предмет: текущ ремонт на работно помещение № 158 на етаж трети в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в гр. София, ул. „Леге“ № 2

 

[12.01.2017] Конкурс за длъжност „младши експерт” в отдел „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в дирекция „Финансово - стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация"

 

[16.12.2016] Конкурс за длъжност „началник на отдел” на Втори отдел в дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност”