Всеки гражданин, разполагащ с данни за нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, може да подаде писмен сигнал, който да бъде проверен от финансово-контролните органи на агенцията. Сигналът трябва да съдържа:

  1. наименованието и седалището на организацията или на лицето по чл.4 от ЗДФИ, където са извършени нарушенията;
  2. достатъчно конкретни данни за извършени нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки;
  3. индивидуализиращи данни на подателя, както и качеството, в което твърдeните нарушения са му станали известни.

Сигналите могат да бъдат подадени тук чрез Портала за електронни административни услуги или изпратени на адрес: Агенция за държавна финансова инспекция, гр.София 1040, ул."Леге" № 2.

Пощенски кутии за подаване на сигнали, свързани с нередности, корупция, измами и злоупотреби с бюджетни средства, включително и със средства на Европейския съюз, са поставени и на входа на АДФИ, ул. "Леге" №2, София.

Постъпилите молби, жалби и сигнали се разглеждат текущо за съответствие с посочените изисквания от постоянна комисия, определена със заповед на директора на агенцията. Комисията извършва анализ на постъпилите сигнали въз основа на критериите: обществен интерес, длъжност на евентуалния нарушител и ефективност от възлагане на финансова инспекция. В случаите, когато сигналите съдържат данни за административни нарушения, при преценката се вземат предвид и преклузивните срокове за установяване на административни нарушения. Въз основа на мотивирано предложение от комисията, директорът на агенцията взема решение за възлагане на финансова инспекция или за отказ да бъде извършена. Подателят на сигнала се уведомява писмено за взетото решение. Той може да се запознае с резултатите от извършената финансова инспекция по реда на Закона за достъп до обществена информация.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Агенцията за държавна финансова инспекция не разглежда сигнали, свързани с нарушения на данъчното и трудовото законодателство, например: неиздадени фискални касови бележки (фискални бонове), неизплатени заплати, невнесени осигуровки, извършване не нерегламентирана търговска дейност, продажба на акцизни стоки без лиценз. Тези въпроси са от компетентността на органите на Националната агенция по приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция „Митници“.