АДФИ участва в заседание на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор в България

14 Септември 2018

На 14.09.2018 г. директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция участва в заседание на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор в България.

Срещата беше председателствана от г-н Георги Йорданов, началник на кабинета на министъра на финансите и в нея взеха участие още Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България; Людмила Рангелова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки; Стефан Белчев, директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” в Министерство на финансите; Мария Томова, директор на дирекция „Главен инспекторат“ към Министерския съвет; Теодора Чавдарова, главен секретар на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и Валентин Бонев, началник на отдел „Методология на контрола“ в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит”.

На заседанието беше обсъден проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), както и изпълнението на ангажиментите по Стратегията за развитие на вътрешния контрол 2018 – 2020 г.

Членовете на консултативният съвет изразиха съгласие с предложените промени в посока засилване на административно наказателната отговорност в ЗВОПС. Положително се прие и акцента към предварителния контрол, разширяването на приложното поле на ЗФУКПС, неговата актуализация съобразно COSO 2013 и др. Беше предвидена възможност за допълнително обсъждане и предоставяне и на други конкретни предложения след приключване на заседанието.