На основание чл.10, ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция, когато са нужни специални знания и умения за изясняване на факти и обстоятелства от съществено значение за финансовата инспекция, директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица могат да назначават вещи лица.

Заявления за включване в списъка на вещи лица на АДФИ могат да бъдат подадени:

  • на място (от 9 до 17:30 часа);
  • по пощата до адрес гр.София 1040, ул. "Леге" № 2.

Приложените към заявленията копия от документи следва да бъдат представени заверени с подпис на заявителя и „вярно с оригинала“.