Информация за предстоящи конкурси

26 Януари 2023

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ е администрация към министъра на финансите. Мисията й е защита на публичните финансови интереси при спазване на принципите на законосъобразност, публичност и прозрачност.

Агенцията развива своята дейност в град София и на територията на цялата страна, чрез изнесени работни места в областните градове.

Високият обществен интерес и големите отговорности към дейността на АДФИ изискват непрекъснато укрепване на административния капацитет чрез привличане на нови служители и повишаване на квалификацията и уменията на финансовите инспектори.

В тази връзка Ви информираме, че предстои обявяване на конкурсни процедури за заемане на свободни работни места за длъжностите „старши финансов инспектор“ и „финансов инспектор“ в следните изнесени работни места:

 • гр. Плевен;
 • гр. Благоевград;
 • гр. Пазарджик;
 • гр. Хасково;
 • гр. Търговище;
 • гр. Бургас;
 • гр. Русе;
 • гр. Силистра;
 • гр. Габрово.

Ако Вие

 • имате придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите от професионално направление "икономика" или от професионално направление "право" с придобита правоспособност,
 • и ако сте мотивирани да работите и да се развивате в следните области: финансов контрол, обществени поръчки, административни нарушения и наказания, държавни помощи, концесии, бюджетно и фирмено счетоводство, прилагане режима по закона за публичните финанси,

може да кандидатствате за работа в АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ.

При нас може да повишите Вашата квалификация, да придобиете нови знания и умения, както и да допринесете за защитата на финансовите интереси на Република България и за подобряване на дейността на бюджетните организации, държавните предприятия, търговски дружества и други юридически лица.

За повече информация следете рубриката Кариери на сайта ни: https://www.adfi.minfin.bg/ и актуалните предложения в онлайн платформите за работа.