Длъжностно лице по защита на данните:

Денис Кирилов

+359 2 9859 5116

Email: dpo@adfi.minfin.bg

 

Политика за прозрачност при обработване на информацията