Списък с обектите, в които финансовите инспекции са приключили, както и информация за резултатите от тях, се публикуват по тримесечия в Раздел Финансови инспекции ( чл.10, ал.10 от Закона за държавната финансова инспекция). Всеки гражданин, който желае да получи достъп до конкретен доклад от финансова инспекция, може да го направи по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Заявленията за достъп до обществена информация могат да бъдат подадени чрез Портала за електронни административни услуги, по пощата, на място в гр.София 1040, ул. "Леге" № 2 ( от 9 до 17:30 часа) или по електронна поща adfi@adfi.minfin.bg.

Получените заявления се регистрират незабавно в деловодната система на АДФИ. Директорът на агенцията ги резолира за Дирекция "Правна". Юрисконсултите от дирекцията разглеждат заявленията и изготвят становища по тях. Въз основа на техните становища се подготвят и проектите за решения на директора на АДФИ по постъпилите заявления.

Изисканата по ЗДОИ информация, е достъпна за преглед/четене в деловодството на АДФИ, находящо се на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 2.

За допълнителни въпроси или запитвания можете да се обръщате към тел: +359 2 9859 5186 или към тел. +359 2 9859 5144.