На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция, когато са нужни специални знания и умения за изясняване на факти и обстоятелства от съществено значение за финансовата инспекция, директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица могат да назначават вещи лица, които са записани в Списък на вещите лица.