Агенцията за държавна финансова инспекция извършва проверки за законосъобразното разходване на средства от държавния и/или общинските бюджети, както и на средства, предоставени от европейски фондове и програми. Резултатите от извършените финансови инспекции представляват сериозен обществен интерес. Публикуването им осигурява прозрачност по отношение дейността на агенцията и предоставя възможност на обществеността да се запознае своевременно с тях.

С изменението на Закона за държавната финансова инспекция ( ДВ. бр.60 от 5 август 2011 г.) агенцията инициира конкретни промени за осигуряване на по-голяма публичност на работата на финансовите инспектори. Предложенията бяха приети от 41-то Народно събрание и съгласно тях - до 10-то число на месеца, следващ всяко тримесечие, на интернет страницата на агенцията се публикува списък с обектите, в които финансовите инспекции са приключили, както и информация за резултатите от тях.

Всеки гражданин, който допълнително желае да получи достъп до конкретен доклад от финансова инспекция, може да го направи по реда на Закона за достъп до обществена информация.