ПРОЕКТ:

BG05SFOP001-2.027-0001

Подобряване на инспекционния контрол, осъществяван от Агенцията за държавна финансова инспекция

ЦЕЛ:

Подобряване на нормативната рамка, гарантираща ефективното изпълнение на контролните функции, вменени на АДФИ при осъществяване на последващ контрол при разходването на публични средства.Създаване и прилагане на нови инструменти, включително и дигитални такива, и методологии за осъществяване на контролните дейности.Повишаване капацитета на финансовите инспектори и консултиращите юристи чрез обучения, проучване и споделяне на добри практики

БЕНЕФИЦИЕНТ: Агенция за държавна финансова инспекция

 

ОБЩА СТОЙНОСТ:

от които

665 317,44 лв.,

европейско съфинансиране

565 519,82 лв. и

национално съфинансиране

99 797,62 лв.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 01.06.2022 – 01.12.2023 г.