АДФИ публикува най-честите нарушения, установявани при извършените финансови инспекции и проверки

06 Август 2021

С цел осигуряване на по-добра информираност на всички заинтересовани лица, АДФИ започва периодично да публикува най-често установените нарушения при извършената инспекционна дейност:

 1. Нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност
 1. Нарушения на Закона за публичните финанси (ЗПФ):
 • Промяна в предназначението на временно свободни средства по бюджета на общината. Нарушението се изразява в това, че временно свободните средства, предназначени за финансиране на делегирани от държавата дейности са използвани за други дейности, без да се изпълни изискването за тяхното възстановяване и използването им по предназначение в края на годината. (чл. 126 от ЗПФ);
 • Извършване на разходи, натрупване на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. (чл. 128, ал. 1 от ЗПФ);
 • Поемане на ангажименти за разходи от кметовете на общини, без общината да е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ. (чл. 128, ал. 2 от ЗПФ);
 • Натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, въпреки че планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват. (чл. 128, ал. 3 от ЗПФ);
 • Увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, въпреки че към края на предходната година просрочените задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.( чл. 128, ал. 4 от ЗПФ);
 1. Нарушения на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС):

 

 • ЗФУКПС изисква разработване и въвеждане на вътрешни правила и процедури, които да се прилагат на всички нива в организациите от публичния сектор, за да се гарантира постигането на целите на организацията. Въведените в организацията правила и процедури, трябва да осигуряват прилагането на изброените в чл. 13, ал. 3 ЗФУКПС контролни дейности. В практиката се установяват случаи, когато въведените правила и процедури не обхващат и не се прилагат във всички нива в проверяваната организация, което не дава разумна увереност за постигане на целите при спазване на принципите за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност. Предварителният контрол за законосъобразност е следствие от функциите по управление на риска и включва служители отговорни за оценката и контрола за съответствието с нормативните изисквания. В тази връзка се установява, че въпреки декларирането на контролни дейности, въведени в публичните предприятия с изрични писмени актове (вътрешни правила, правилници, процедури и др.), част от тях не се изпълняват и прилагат в определен период или по отношение на определени действия. Най-често срещаните нарушения са неприлагането на системата за „двойния подпис“, неосъществяването или формалното осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност и др. (чл. 13, ал. 3, т. 1 и т. 3).

 

АДФИ обръща внимание, че актуализираните изисквания на чл.13, ал.3, т. 4 и 5 от ЗФУКПС, засягащи политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори, както и такива за последващи оценки на изпълнението също не се прилагат по начина, по който са заложени като изисквания в Методологията по вътрешен контрол (в т.ч. Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол, утвърдени със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. на министъра на финансите.)

 1. Нарушения на Закона за счетоводството (ЗСч):
 • Финансовите отчети не представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал (чл. 24, ал. 1 от ЗСч);
 • Непредставяне на финансовите отчети в предвидените от закона срокове и др.
 1. Нарушения на подзаконови нормативни актове:
 • Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите – изразяващи се в непредставяне в установените срокове на информация, справки и др.
 1. Нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки.
 1. Нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП):
 • Възлагане на поръчка (за доставка, услуга или строителство) и извършване на разходи, без възложителят да е приложил предвидения в закона ред за възлагане на обществената поръчка, когато са налице основанията за това (чл. 17, ал. 1 от ЗОП);
 • Ограничаване на конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки (чл. 2, ал. 2 от ЗОП);
 • Посочване в техническите спецификации на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, и/или търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което води до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти. В случаите, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише достатъчно точно и разбираемо не са добавени думите „или еквивалентно/и" (чл. 49, ал. 2 от ЗОП);
 • При подписване на договора с определения изпълнител не са представени изискуемите от закона документи (чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП);
 • Изменение на сключен договор за обществена поръчка без да са налице основанията, посочени в закона (чл. 116, ал. 1 от ЗОП);
 • Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление без да е налице необходимост от неотложно възлагане (чл.79, ал. 1, т. 4 от ЗОП);
 • Непубликуване на информация в Регистъра на обществените поръчки и/или на профила на купувача на възложителя.
 1. Нарушения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП):
 • Оценяване на пълнотата и начина на представяне на информацията в документите при участие в обществена поръчка (планове, графици и пр.) – чл. 33, ал. 1 от ППЗОП;
 • Непубликуване на информация на профила на купувача на възложителя;
 • Нарушения от членовете на комисия при разглеждане на заявления за участие или оферти.