АДФИ приключи 107 финансови инспекции през третото тримесечие на 2021 г.

08 Октомври 2021

През третото тримесечие на 2021 г. инспекторите на АДФИ са приключили 107 инспекции. Проверени са 271 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 1 848 865 101 лв. и 1264 договора на обща стойност 5 639 919 656 лв.

В хода на проверките са установени 546 нарушения и са съставени 245 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Констатирани са 36 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 23 728 729 лв.

Финансовите инспектори  са установили нецелево разходвани средства в размер на 805 029 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 225 020 лв. Установените вреди са за 1 134 470 лв., като от тях са възстановени  209 332 лв.

През третото тримесечие на тази година контролните органи на АДФИ са констатирали 75 бр. „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период относително най-висок дял (62%) са финансовите инспекции, извършени в общини, следвани от други разпоредители с републиканския бюджет (13%), търговски дружества с държавно участие в капитала (11%), търговски дружества с общинско участие в капитала (8%), министерства (5%) и други разпоредители с общински бюджет (1%). Най-често констатираните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции можете да намерите в категория Финансови инспекции.