Подписано е ново споразумение за сътрудничество между МФ и Сметна палата, обхващащо и дейността на АДФИ

Подписано е ново споразумение за сътрудничество между МФ и Сметна палата, обхващащо и дейността на АДФИ

27 Октомври 2021

Министърът на финансите Валери Белчев и председателят на Сметната палата Цветан Цветков подписаха ново споразумение за сътрудничество, с което се укрепват и развиват взаимодействието, координацията и информираността между Министерството на финансите (МФ), включително Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”,  и върховната одитна институция по отношение на техните функции.

Важна цел, която се преследва с новото споразумение, е да се намали тежестта върху проверяваните организации и звена чрез свеждане до възможния минимум на съвпадението в обхвата и времето на извършване на контрола от агенциите и одитите на Сметната палата.

Документът утвърждава изградената добра практика в последните месеци за оперативен обмен на информация и обсъждания между екипи на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция по възникнали въпроси, свързани с текущи и бъдещи проверки, както и поддържане на база от данни за тях.