Зам.-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър откри заседанието на Експертния съвет по Закона за обществените поръчки

Зам.-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър откри заседанието на Експертния съвет по Закона за обществените поръчки

09 Ноември 2021

„От името на министър Валери Белчев благодаря за ползотворното сътрудничество със Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция през изминалите месеци. Разговорите до момента, а и политиката на Министерството на финансите е категорична, че публичният ресурс трябва да се разходва ефективно, целесъобразно и по законен начин. Затова е важно да синхронизираме усилията и да подобрим сътрудничеството между институциите, ангажирани с предварителния и последващ контрол на обществените поръчки“, с тези думи заместник-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър откри заседанието на Експертния съвет за сътрудничество в областта на обществените поръчки.

„Важно е този формат на сътрудничество между трите институции да започне да действа на практика след неуспешните опити през годините и всяка институция да даде своя професионален принос с оглед компетенциите си“, добави още тя.

В срещата участваха Цветан Цветков – председател на Сметната палата, Стефан Белчев – директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, експерти от двете ведомства и от Агенцията по обществени поръчки.

Председателят на Сметната палата подчерта важността на добрия диалог и разбирането, че този съвет следва да работи в посока на предоставяне на опит и компетенции на всяка институция по прилагане на ЗОП, както и да се разискват конкретни казуси, които са в дневния ред на обществото.

Стефан Белчев потвърди, че са налице всички предпоставки за добра координация и професионална компетентност и комуникация с оглед уеднаквяване на подхода за професионален и обективен контрол в областта на обществените поръчки на входа и изхода.

Основната цел на срещата беше поставяне на ново начало в съвместната дейност на трите институциите и уеднаквяване на установени противоречиви контролни практики по прилагането на ЗОП.

Експертният съвет по Закона за обществените поръчки (ЗОП) е основан като постоянно действащ механизъм. В него участват представители на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция. Целта му е да обедини усилия и експертиза на институциите, отговорни за прилагането на разпоредбите, контрола върху възлагането и изпълнението на обществените поръчки. Акцент в работата му е приемането на насоки за прилагане на ЗОП, които биха гарантирали постигане на по-добър контрол и ефективно разходване на публичните финанси – национални и европейски.  Тази инициатива е следваща стъпка от инициативите на МФ за унифициране на подхода за контрол на всички контролни институции на национално ниво по отношение на прилагане на закона за обществените поръчки, както и засилване на контрола на всички нива с цел ефективно, законосъобразно и правилно разходване на публичния ресурс.