Състоя се първият Консултативен съвет по контрол и одит в публичния сектор за тази година

Състоя се първият Консултативен съвет по контрол и одит в публичния сектор за тази година

12 Ноември 2021

„Ефективното управление на публичните средства е в значителна степен планиране, и в не по-малка степен – изпълнение, но трябва да признаем, че без контрол не може. Основният ми апел към всички участници в Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор е да се постигне по-добра синхронизация между институциите, да сте спокойни при изпълнение на служебните си задължения, без притеснения от обекта на извършваните проверки“, с тези думи министърът на финансите Валери Белчев откри първия за тази година Консултативен съвет по контрол и одит в публичния сектор, чийто председател е.  

На срещата присъстваха Моника Димитрова-Бийчър – заместник-министър на финансите, Цветан Цветков – председател на Сметната палата (СП), Тошко Тодоров – заместник-председател на СП, Стефан Белчев – директор на Агенцията на държавна финансова инспекция (АДФИ), Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП), Людмила Рангелова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"  (ИА ОСЕС), Валентин Бонев – началник на отдел в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит" в МФ.

Цветан Цветков постави въпроса за необходимостта в общините да се генерира унифицирана база данни, включваща всички счетоводни записвания на начислена основа. Тази база данни трябва да е в подходящ електронен формат, който да позволява на специализирания одитен софтуер на СП да обработва данните в него и да прави необходимите анализи. „Това ще осигури пълнота и проследимост на информацията и ще намали рисковете от ограничаване на обхвата на одита. Ще се съкрати и времето на извършването на финансовите одити, които са 70% от одитите на СП“, допълни Цветков.

Той посочи, че Сметната палата е изследвала 353 системи на първостепенни разпоредители с бюджет и е установено, че в 111 се използват  различни софтуери, а в 36 не се използва никакъв.

В отговор министърът на финансите каза, че е необходимо проучване на софтуера, който използват общините, така че да се изясни каква част от тях могат да посрещнат изискванията на минималните счетоводни стандарти и пое ангажимент да бъдат предприети първите стъпки за отстраняване на тези пречки пред по-бързото и качественото извършване на одитните процеси. „Проблемът не бива да бъде само констатиран, но и решен“, допълни още министър Белчев.

Пред участниците в заседанието бяха представени данни за реализираната имуществена и административно-наказателна отговорност по изпратени от Сметната палата одитни доклади за извършени одити в общините. Стефан Белчев подчерта, че по получени 116 доклада за периода 2020 – 2021 г., АДФИ е осъществила 12 финансови инспекции, по време на които са съставени 7 акта за установяване на административно-наказателна отговорност за 2020 г. и 3 през 2021 г.

„Спазването на финансовата дисциплина от общините е от съществено значение за финансовата стабилност на цялата държава. Затова през последните 3 години СП стриктно следи за спазването на финансовите показатели, регламентирани в Закона за публичните финанси и най-вече – за поемането  на задължения над нормативно установения максимален размер“, подчерта председателят на Сметната палата.

Дискусията продължи с ангажиментите на страната ни, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България и по-конкретно, отнасящите се до раздел 2.Г.1 Бизнес среда - Реформа 10: Обществени поръчки. Те бяха презентирани от изпълнителния директор на АОП Миглена Павлова. Акцент в нейното изложение бяха препоръките на Европейската комисия, свързани със засилване на превенцията и подпомагане на възложителите на обществени поръчки, въвеждането на нови електронни формуляри, намаляване на неконкурентното възлагане на договорите и професионализацията на възложителите. Беше посочено, че сред основните проблеми в областта на възлагането на обществените поръчки са високото ниво на възлагане без състезателна процедура, без обявление, само с една оферта, като по тези показатели страната ни отбелязва изоставане в сравнение със средните нива в ЕС. Г-жа Павлова обърна внимание и на необходимостта от противодействие на незаконното in-house възлагане.

По време на Съвета беше представена информация от ИА ОСЕС за констатирани нередности, водещи до финансови корекции.

В рамките на срещата бяха разгледани и различни аспекти на предварителния и последващ контрол, като същевременно бяха обсъдени възможни варианти за реакция, съобразени с нормативната уредба, специфичните компетенции и административния капацитет на всяка от институциите.

Обърна се сериозно внимание на резултатите от направени одити на общините от СП, както и от проверките на АДФИ, като констатациите са в посока ниска събираемост на местните данъци и такси. „И Сметната палата, и звената за вътрешен одит в общините констатират ниска събираемост на местните данъци и такси, варираща от 30 до 60 %, а в някои общини – дори около 2 %. Това показва, че осъществената през 2005-2006 г. реформа за децентрализация не е постигнала своите цели“,  подчерта Цветан Цветков.

Обсъден беше и изготвеният от МФ и приет от Министерския съвет Консолидиран годишен доклад за вътрешен контрол в публичния сектор за 2020 г., който не е разглеждан от Народното събрание, респ. е без официално становище от страна на Сметната палата,  съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

„С оглед изложеното е необходим прилагане на уеднаквен подход, наличие на представителни данни, по-добра координацията и синхрон в работата на всяка една институция. Това е и причината да предприемем редица инициативи, които да доведат до синхронизиране на процесите и постигане на по-добри резултати в защита на публичния финансов интерес. Следва да се направят анализи и да се направи преглед на цялостната система за осъществяване на контрол на местно и централно ниво“, каза в заключение заместник-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър.