През първите три месеца на 2022 г. АДФИ приключи 113 финансови инспекции

08 Април 2022

За  периода 1 януари – 31 март 2022 г.  финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 113 финансови инспекции. Проверени са 373 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 470 715 451 лв. и 878 договора на обща стойност 2 745 311 653 лв.

По време на инспекциите са установени 493 нарушения и са съставени 266 акта за установяване на административно нарушение (АУАН).

Констатирани са 24 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 2 539 573 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 572 957 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 311 228 лв. Установените вреди са за 132 818 лв., като от тях са възстановени 9 537 лв.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 5 бр. „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (80%) са финансовите инспекции, извършени в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния бюджет (11%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (6%), разпоредители с бюджет по общинските бюджети (2%) и други обекти (1%). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции можете да намерите във файла „Приключили финансови инспекции през първото тримесечие на 2022 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на интернет страницата на АДФИ.

Кратка информация за резултатите от финансовите инспекции на общините, във връзка с извършените разходи за доставка на електрическа енергия

По искане на министъра на финансите на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ със заповеди на директора на Агенция за държавна финансова инспекция са възложени финансови инспекции в редица общини със следните задачи:

 1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, в т. ч. проверка на чл. 126 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ, както и спазване на режима за възлагане на обществени поръчки, за извършените разходи за доставка на електрическа енергия, за периода от 01.10.2021 г. до 31.01.2022 година.
 2. Проверка на предприетите мерки за намаляване на разходите за електроенергия, в т. ч. действия по въвеждането на ограничения в предоставянето на публични услуги, свързани с разхода на електроенергия към 31.01.2022 година.

Към 31.03.2022 г. фактическите проверки са приключили като предстои финализиране на процедурата по реда на ЗДФИ.

Финансовите инспектори на АДФИ са установили нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност. За нарушенията е ангажирана административнонаказателна отговорност срещу виновните длъжностни лица, като са съставени общо 15 броя Актове за установяване на административно нарушение.

При финансовите инспекции се установяват следните типове нарушения:

 • нарушения на чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), изразяващо се в това, че кмет на община е изплатил средства на търговец на електрическа енергия, без да са е провел обществена поръчка по реда на ЗОП при наличие на законови основания за това.
  Въпреки неприлагането на законови изисквания, които водят до конкуренция и прозрачност при разходване на публични средства, от общината е въведен режим на уличното осветление на територията на цялата община.
 • нарушение на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, изразяващо се в това, че кмет на община е сключил комбиниран  договор за покупко-продажба на електрическа енергия с определен търговец чрез процедура без предварително обявление, като не са налице законовите условия за наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, които позволяват поръчката да бъде изпълнена само от определен изпълнител.
  Същевременно в цялата община се въвежда временен режим на уличното осветление в тъмната част на денонощието.
 • нарушение на чл. 26, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗОП, изразяващо се в това, че кмет на община системно не изпраща информация до Агенцията по обществени поръчки за възложени поръчки и сключени договори за доставка на нетна електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за обекти, собственост на общината.
 • нарушение на чл. 112, ал. 4 от ЗОП, изразяващо се в това, че възложителят е сключил договор за обществена поръчка с определения изпълнител, с посочена в договора единична цена с фиксирана надбавка, която не съответства на ценовото предложение от офертата на участника.
  Установена е вреда, която е възстановена по време на финансовата инспекция.
 • нарушение на чл. 17, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, във връзка чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изразяващо се в това, че кмет на община е изплатил средства на търговец на електроенергия, без да е провел обществена поръчка от вида „публично състезание“ или „пряко договаряне“ по смисъла на ЗОП, при наличие на основания за това.
 • нарушения на чл. 19а, ал. 2, т. 5 от ППЗОП, изразяващи се в това, че кметове на общини не са публикували в профила на купувача договори за обществени поръчки, сключени с търговци на електроенергия.
 • нарушение на чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството, изразяващо се в това, че е съставен годишен отчет на община, който не представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци, собствения капитал, както и не представя достоверно ефектите от операциите.
 • нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.