Проект по Оперативна програма „Добро управление“

Проект по Оперативна програма „Добро управление“

15 Юли 2022

Агенцията за държавна финансова инспекция е с одобрен проект BG05SFOP001-2.027-0001 „Подобряване на инспекционния контрол, осъществяван от Агенцията за държавна финансова инспекция“ по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“. Сключеният договор за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 665 317,44 лв. (ЕС финансиране: 565 519,82 лв. и национално съфинансиране: 99 797,62 лв.)

Главните цели на проекта са:

  • Извършване на анализ на съществуващата практика при отчитане на идентифицирани слабости и проблемни области при осъществяването на инспекционната дейност.
  • Изготвяне на мотивирани предложения за актуализация на действащото законодателство, свързано с осъществяването на инспекционната дейност.
  • Актуализиране и систематизиране на прилаганите методологии при извършване на финансовите инспекции, съобразени с измененията в законодателството и установените добри практики.
  • Осъвременяване на методологията за извършване на финансовите инспекции.
  • Повишаване на координацията и комуникацията между институциите, осъществяващи контрол върху публичните средства.
  • Организиране на обучения за служителите на АДФИ с цел повишаване квалификацията и ефективността на експертите.

Период на изпълнение: 01.06.2022 – 01.12.2023 г.