ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 91 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ

10 Октомври 2022

За периода 1 юли – 30 септември 2022 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 91 финансови инспекции. Проверени са 146 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 3 012 951 171 лв. и 363 договора на обща стойност 512 382 411 лв.

По време на инспекциите са установени 336 нарушения и са съставени 234 акта за установяване на административно нарушение (АУАН).

Констатирани са 24 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 19 677 443 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 929 139 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 736 981 лв. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 362 415 лв., като от тях са възстановени 237 144 лв. Съставени са 3 акта за начет.

Контролните органи на АДФИ са установили 72 бр. „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (58%) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния и общински бюджет (24%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (16%) и министерства (2%). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции можете да намерите във файла „Приключили финансови инспекции през трето тримесечие на 2022 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на интернет страницата на АДФИ.