ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 101 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

10 Януари 2023

За периода 1 октомври – 31 декември 2022 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 101 финансови инспекции и проверки. Проверени са 232 обществени поръчки на обща стойност 430 421 298 лв. и 612 договора на обща стойност 269 128 246 лева.

По време на инспекциите са установени 473 нарушения и са съставени 269 акта за установяване на административно нарушение (АУАН).

Констатирани са 21 непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки на обща стойност 28 649 872 лева.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 3 649 823 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 157 422 лева. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 791 571 лв., като от тях са възстановени 17 586 лева. Съставени са 5 акта за начет.

Контролните органи на АДФИ са установили 31 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (59 %) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (18 %), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (20 %), министерства (2 %) и други обекти (1 %). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

За постигане на по-добра информираност на обществеността, от м. януари 2023 г. към списъка с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените за тримесечието инспекции, която се публикува на основание чл. 10, ал. 10 от ЗДФИ, са добавени и резюмета с основни акценти от констатираното от инспекторите. Информацията можете да намерите във файла „Приключили финансови инспекции през четвърто тримесечие на 2022 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на интернет страницата на АДФИ.