Софийският университет и Агенцията за държавна финансова инспекция сключиха споразумение за сътрудничество

Софийският университет и Агенцията за държавна финансова инспекция сключиха споразумение за сътрудничество

15 Март 2023

Ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков и директорът на Агенция за държавна финансова инспекция д-р Стефан Белчев подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции. Целта е страните да си съдействат при подготовката на студентите от специалност „Право“ и „Международни отношения“ на Юридическия факултет в процеса на тяхното обучение, като им дадат възможност за придобиване на специфични знания и развиване на практически умения.

Ще бъдат осъществявани дейности по осигуряване на студентски стажове и организиране на срещи с цел подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Юридическия факултет, провеждане на съвместни обучения, кръгли маси и конференции, повишаване на професионалната квалификация чрез представяне и обсъждане на реални казуси и проблеми от практиката и оказване на помощ при тяхното решаване.

Стремежът на страните е да бъде популяризирано партньорството между тях, да бъдат насърчени дейностите по проучване на възможностите за устойчиво професионално развитие на студентите, в съответствие с възможностите и перспективите на Агенцията за държавна финансова инспекция и др.

Нашето желание е да запознаем студентите и академичната общност с целите и задачите на държавната финансова инспекция и да ги привлечем като активен и надежден партньор при осъществяване на нашата основна мисия – защита на публичните финансови интереси на Република България при спазване на принципите за законност и обективност.