ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 113 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

10 Април 2023

За периода 1 януари – 31 март 2023 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 113 финансови инспекции и проверки. Проверени са 135 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 449 056 904 лв. и 1 608 договора на обща стойност 228 335 326 лв.

По време на инспекциите са установени 343 нарушения и са съставени 319 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Констатирани са 23 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 438 667 487 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 38 832 554 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 156 644 лв., а за останалите, с оглед възстановяването им, са предприети действия по реда на ЗДФИ. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 132 038 лв., като от тях са възстановени 112 055 лв. Съставени са 5 акта за начет.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 32 бр. „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (58%) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (27%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (10%), министерства (3%) и други обекти (2%).

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции можете да намерите във файла „Приключили финансови инспекции през първо тримесечие на 2023 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на интернет страницата на АДФИ.

За постигане на по-добра информираност на обществеността, от м. януари 2023 г. към списъка с инспектираните обекти и информацията за резултатите от извършени финансови инспекции, която се публикува на основание чл. 10, ал. 10 от ЗДФИ, са добавени  резюмета с основни акценти от констатираното при инспекциите.