Информация за съставени актове за начет в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2022 г.

23 Юни 2023

С оглед осигуряване на по-добра информираност на обществеността относно дейността на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция при реализирането на пълна имуществена отговорност, е публикувана информация за съставените актове за начет в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2022 г.

Акт за начет се съставя от финансовия инспектор, когато в хода на извършването на инспекция установи, че са налице условията за търсене на пълна имуществена отговорност – противоправно причинени вреди, които са пряка и непосредствена последица от поведението на виновни длъжностни лица. В акта за начет се отразяват всички факти и доказателства за виновно причинените вреди, както и предпоставките за възникване на имуществената отговорност. Задължение на организациите и лицата по чл. 4, т. 1-3 от Закона за държавната финансова инспекция е да поискат от съда да постанови незабавно изпълнение на вземането по акта за начет и да издаде изпълнителен лист. Посочените организации и лица не могат да правят отказ от иска по акта за начет, включително за лихвите.