ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 122 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

10 Юли 2023

За периода 1 април – 30 юни 2023 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 122 финансови инспекции и проверки. Проверени са 308 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 319 383 890 лв. и 898 договора на обща стойност 76 488 023 лв.

По време на инспекциите са установени 499 нарушения и са съставени 279 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Констатирани са 31 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 17 142 737 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 1 406 129 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 778 765 лв., а за останалите, с оглед възстановяването им са предприети действия по реда на ЗДФИ. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 163 918 лв., като от тях са възстановени 36 133 лв.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 20 бр. „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (64%) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (10%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (17%), министерства (3%) и други обекти (6%).

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции можете да намерите във файла „Приключили финансови инспекции през второ тримесечие на 2023 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на интернет страницата на АДФИ.

За постигане на по – добра информираност на обществеността, от м. януари 2023 г. към списъка с инспектираните обекти и информацията за резултатите от извършени финансови инспекции, която се публикува на основание чл. 10, ал. 10 от ЗДФИ, са добавени  резюмета, с основни акценти от констатираното при инспекциите.