ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 101 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

10 Октомври 2023

За периода 1 юли– 30 септември 2023 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 101 финансови инспекции и проверки. Проверени са 365 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 1 120 340 050 лв. и 363 договора на обща стойност 865 970 418 лв.

По време на инспекциите са установени 428 нарушения и са съставени 396 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Констатирани са 31 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 21 076 647 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 318 532 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 281 950 лв., а за останалите, с оглед възстановяването им са предприети действия по реда на ЗДФИ. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 143 734 лв., като от тях са възстановени 139 425 лв.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 16 бр. „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (53%) са финансовите инспекции в общини, следвани от търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (28%), други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (14%) и министерства (5%).

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции можете да намерите във файла „Приключили финансови инспекции през трето тримесечие на 2023 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на интернет страницата на АДФИ.

За постигане на по – добра информираност на обществеността, от м. януари 2023 г. към списъка с инспектираните обекти и информацията за резултатите от извършени финансови инспекции, която се публикува на основание чл. 10, ал. 10 от ЗДФИ, са добавени  резюмета, с основни акценти от констатираното при инспекциите.