ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 133 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

10 Април 2024

За периода 1 януари – 31 март 2024 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 133 финансови инспекции и проверки. Проверени са 528 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 1 519 435 078 лв. и 658 договора на обща стойност 326 597 092 лв.

По време на инспекциите са установени 360 нарушения и са съставени 249 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Констатирани са 64 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 75 485 753 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 280 460 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 187 520 лв., а за останалите, с оглед възстановяването им са предприети действия по реда на ЗДФИ. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 166 201 лв., като от тях са възстановени 102 031 лв. Съставени са 4 акта за начет.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 4 бр. „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (54%) са финансовите инспекции в общини, следвани от търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (26%), други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (15%), министерства (2%) и други (3%).

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции можете да намерите във файла „Приключили финансови инспекции през първо тримесечие на 2024 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на интернет страницата на АДФИ.