МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЗА 2023 Г.

11 Юни 2024

С Решение № 372 от 30 май 2024 г. правителството прие отчета на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2023 г.

През 2023 г. органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са приключили 454 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства.

През 2023 г. в АДФИ са постъпили общо 519 сигнала и искания за извършване на финансови инспекции. От тях 481 са сигнали и искания, които са в компетентността на АДФИ, а 38 от общо постъпилите сигнали за нарушения са препратени по компетентност на други държавни органи. Най-висок дял (65%) от всички постъпили сигнали и искания за извършване на финансови инспекции, са тези от физически и юридически лица. Съществен дял (24 %) от постъпилите искания са от министъра на финансите и органите на прокуратурата, с които общо се възлага извършването на финансови инспекции на 225 обекта. Исканията  за извършване на финансови инспекции от Сметна палата и Агенцията за обществени поръчки са 11 % в 88 обекта.

Както и през предходния отчетен период, така и през 2023 година с най-голям дял от всички извършени финансови инспекции са тези в общините (57%), следвани от инспекции в държавни предприятия и търговски дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала (24%), разпоредители по държавния бюджет (14%), други разпоредители с бюджет по общинските бюджети (2%) и други обекти (2%).

Установените нецелево разходвани средства са в общ размер на 3 851 959 лв., от които 2 543 929 лв. са възстановени до приключването на финансовите инспекции, като за останалата част са дадени указания по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ. При 27 извършени финансови инспекции и проверки са установени 53 индикатора за измама. През отчетната година при 29 финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС са установени и регистрирани нарушения при разходване на средства, предоставени по 35 договора за финансиране.

През 2023 г. са извършени 303 инспекциите, при които обект на проверка е възлагането и изпълнението на обществени поръчки, което е 67 % от всички извършени финансови инспекции. Проверени са 1 407 обществени поръчки, при които са разходвани средства на обща стойност 4 797 202 716 лв. При 592 от тях на обща стойност 2 777 373 257 лв. са установени нарушения, което е 42 % от всички проверени обществени поръчки.

През миналата година органите на АДФИ са съставили 1 404 бр. акта за установяване на административни нарушения (АУАН). От всички съставени АУАН 1310 бр. са срещу физически лица и 94 бр. срещу юридически лица. През отчетния период са издадени общо 591 бр. наказателни постановления (НП). От тях 391 са издадени по АУАН, съставени през 2023 г., а 200 са издадени по АУАН, съставени в предходния отчетен период. От общо издадените НП, потвърдени от съда са 41 %, отменени са 5 % и 54 % не са влезли в сила, тъй като са обжалвани или не са връчени на нарушителите.

В отчетния доклад е включен подробен анализ на дейността на АДФИ във връзка с образуваните административнонаказателни производства.

Установените при финансовите инспекции виновно причинени вреди на проверяваните организации и лица са в общ размер на 418 323  лв., което представлява 67 % от всички извършени финансови инспекции. Възстановените вреди през отчетния период са 201 724 лв. или 48% от общо установените през 2023 г. По време на финансовите инспекции са възстановени вреди в размер на 131 703 лв. лв. Установени са 779  нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност и са съставени 737 АУАН срещу отговорните лица.

През отчетния период в АДФИ са получени 67 заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), от които 49 от физически лица (в т.ч. 9 от журналисти), 2 от търговски дружества и 16 от неправителствени организации. По начина на поискване на достъпа до обществена информация – 14 от заявленията са подадени писмено, 53 – електронно (чрез електронна поща или платформа за достъп). Основната част от подадените заявления са за предоставяне на информация относно контролната дейност на агенцията.

През 2023 г. Агенцията за държавна финансова инспекция успешно е изпълнила проект BG05SFOP001-2.027-0001 „Подобряване на инспекционния контрол, осъществяван от Агенцията за държавна финансова инспекция“. Изпълнени са всички дейности по проекта в срок, а именно: Изготвяне на анализи на текущото състояние на държавната финансова инспекция и координацията между институциите, осъществяващи контрол върху публичните средства, както и изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба и укрепване на административния капацитет; Осъвременяване на методологията за извършване на финансови инспекции по отделни направления; Провеждане на обучения на служителите от специализираната администрация на АДФИ.

Пълният текст на отчета е поместен в раздел Годишни отчети.