Има нарушения при 42 процента от проверените от финансовите инспектори обществени поръчки през 2023 г., каза за БТА директорът на АДФИ Георги Йорданов

20 Юни 2024

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е установила нарушения при 42 процента от проверените през миналата година обществени поръчки. Проверени са 1407 обществени поръчки, при които са разходвани средства на обща стойност 4 797 202 716 лв. От проверените през годината 1407 обществени поръчки, при 592, на обща стойност 2 777 373 257 лв., са установени нарушения, каза в интервю за БТА директорът на АДФИ Георги Йорданов.

Той поздрави служителите на АДФИ по повод професионалния празник на финансовите инспектори, който се отбелязва днес.

Проверките и нарушенията

Установените нарушения в областта на обществените поръчки, според техния характер, могат да бъдат систематизирани по следния начин: неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за публичност и прозрачност, свободна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Такива нарушения са установени при 332 обществени поръчки, в т.ч.: констатирани са 64 случая на невъзложени обществени поръчки по реда на ЗОП на стойност 429 149 363 лв., при наличие на всички законови основания за това; констатирани са 6 случая на стойност 378 016 лв. на възложени обществени поръчки несъобразно стойността им; констатирани са 56 случая на неоснователно проведени процедури на договаряне на стойност 70 400 877 лв.; при 109 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите; при 97 обществени поръчки са сключвани 105 анекса към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение, обясни Йорданов.

Друго често нарушение е неспазването на предвидените срокове, непубликуване на задължителна информация, пропуски при оформянето на документацията. Такива са установени при 260 поръчки, добави директорът на АДФИ. 

През 2023 г. са проверени и 1394 договора при възлагане на обществени поръчки на обща стойност 1 177 553 504 лв. Съставени са 641 акта за установяване на административно нарушение срещу 203 длъжностни лица, като 102 от тях са съставени при установени случаи на непроведени или неоснователно проведени процедури.

Административният капацитет на АДФИ 

Предприемането на действия за повишаването на административния капацитет на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), в съответствие с обема на задачите, които следва да бъдат извършени, е предизвикателство, пред което е изправено ръководството на агенцията, посочи Йорданов.  

Стремежът за увеличение на числеността на служителите на  АДФИ е породен от факта, че към настоящия момент наличният брой финансови инспектори е недостатъчен, с оглед постоянно увеличаващите се искания за извършване на финансови инспекции и проверки. Привличането на мотивирани и квалифицирани кадри е сред приоритетните цели на ръководството на АДФИ, като представлява и основна предпоставка за ефективното осъществяване на функциите на агенцията, отбеляза той. 

Публичността на АДФИ

Последните промени на Закона за държавната финансова инспекция влязоха в сила от 6 февруари 2024 г. Същите са продиктувани от настъпилите промени в обществените отношения, както и развитието на технологиите, които налагат усъвършенстването на способите за извършване на финансова инспекция, а оттам и повишаването на ефективността на контролната дейност на Агенцията за държавна финансова инспекция. Към настоящия момент са налице нови технически способи за създаване и обмен на актове и данни, които са по-бързи и биха повишили ефективността на дейността на АДФИ, посочи Йорданов.

По думите му именно тази динамика е наложила осъвременяването на текстовете на ЗДФИ като са въведени възможности за създаване, изпращане, връчване и получаване на документи при извършване на финансова инспекция чрез съвременни способи - по електронен път. Другата съществена промяна, която беше извършена в ЗДФИ с приетите изменения, е актуализирането на предвидените в него глоби и имуществени санкции, които се налагат при реализиране на административнонаказателна отговорност от органите на АДФИ. Следва да се отбележи, че публичните средства, които се разпределят и разходват всяка година, се увеличават в стойностно изражение, увеличава се и регулацията на този вид отношения, насочена към възпиране на участниците от неправомерни действия и злоупотреби, а в същото време санкцията за подобно неправомерно поведение остава непроменена, допълни той.

Йорданов изтъкна, че актуализацията на санкциите се е наложила и във връзка с необходимостта в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България от засилването на административнонаказателната отговорност, осъществявана от контролните органи на държавата.

Професионалният празник на финансовите инспектори

На 19 юни 1901 г. с Указ на № 114 на княз Фердинанд I е утвърден Законът за инспекцията, упражнявана от Министерството на финансите.

"По повод професионалния празник на финансовите инспектори, бих желал да пожелая много здраве и сили на всички служители на Агенцията за държавна финансова инспекция, за да продължат с достойнство и чест да изпълняват основната цел по защита на публичните финансови интереси", изтъкна Йорданов.

Във времена на политическа нестабилност и кризи, уповавайки се на върховенството на правото, финансовите инспектори доказаха, че са стожери на публичните финанси, стожери на държавността. Финансовата инспекция се е доказала през годините на своето съществуване като институция с висок авторитет и блестящи професионалисти, които намират развитие в различни сфери на държавното управление, посочи директорът на АДФИ.

-----------

Професионалният празник на финансовия инспектор се отбелязва с Решение 324 на Министерския съвет от 15 юни 2017 г. Годишнина е от утвърждаването (1901) с Указ 114 на княз Фердинанд I на Закона за инспекцията, който поставя основите на професията финансов инспектор. Финансово-икономическият контрол възниква в България през 1879 г. заедно със създаването на Министерството на финансите като обособен специален апарат от контролиращи органи за проверка на дейността на държавните предприятия (отдел "Справочна", БТА).