Преглед на поръчка №23


№ в РОП / ПОП
Идент. номер на АДФИ30-ОП-9/04.12.2018 г.
Предмет„Организиране и провеждане на 3-дневно обучение на тема: „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“ за 150 служители на АДФИ в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.006-0003 „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаУслуга
Възлагане чрезПряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 на ЗОП
Дата на публикуване04.12.2018
Дoкументи

Търсене