Финансов контрольор

Женя Йорданова

 

Финансовият контрольор е пряко подчинен на директора на агенцията.

Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията в съответствие с приложимото законодателство и въведените системи за финансово управление и контрол.

Редът и начинът за осъществяване на предварителния контрол се осъществяват съгласно утвърдените от директора на агенцията вътрешни правила в съответствие с указанията на министъра на финансите.