Директор на дирекцията е Светлана Биджева.

Дирекцията организира, ръководи и извършва инспекционната дейност в съответствие с чл. 5, ал. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) и в изпълнение на годишния план на агенцията.

Извършва последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата по чл. 4 от ЗДФИ и дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки. Отправя предложения, организира и извършва насрещни проверки. Събира и анализира информация за дейността на лицата по възлагане и изпълнение на обществените поръчки.

Определя периодичността за извършване на финансови инспекции по чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ и конкретните възложители, които подлежат на контрол през съответната година на база на извършен анализ на информацията за дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, оценка на рискови фактори, съобразно административния капацитет на агенцията и изготвя годишен план.

Дирекцията установява нарушения на нормативните актове, привлича към административнонаказателна отговорност, разкрива причинени вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 4 от ЗДФИ и привлича към имуществена отговорност виновните лица при наличието на съответните законови основания.

Установява индикатори за извършени измами по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗДФИ.

Организира изготвянето на методически указания за осъществяване на дейността по извършване на финансови инспекции и проверки и на дейността по оказване съдействие на контрольорите на Европейската комисия.