Директор на дирекцията е Надежда Данаилова.

Дирекцията регистрира постъпилите молби, жалби, сигнали и искания за възлагане на финансова инспекция в информационната система на агенцията и организира дейността на постоянната комисия за тяхното разглеждане.

Отчита резултатите от всяка конкретна инспекция в информационната система на агенцията и предлага последващи мерки за реализация на резултатите от инспекционната дейност.

Анализира причините и условията за установените при финансовата инспекция нарушения на финансовата дисциплина и предлага на компетентните органи мерки за отстраняването им. Изготвя отговори за резултатите от всяка финансова инспекция.

Анализира информацията, свързана с от приключилите финансови инспекции по тримесечия и изготвянето на годишния отчет за резултатите от дейността на агенцията по чл. 8, ал. 2 на ЗДФИ.

Организира обмена на информация на АДФИ с други органи.