Директор на дирекцията е Пламен Тодоров.

Дирекцията дава консултации и изготвя становища по правни въпроси в хода на инспекционната дейност и по докладите от извършена финансова инспекция. Изготвя правни становища и проекти на решения по Закона за достъп до обществена информация. Участва в производството по реализиране на имуществена и административнонаказателна отговорност и осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата по дела, които са образувани по жалби срещу издадени наказателни постановления, административни актове, свързани с резултатите от извършената инспекционна дейност, а така също и по граждански и административни дела, отнасящи се до решения по Закона за достъп до обществена информация.

Изработва или участва в подготовката на проекти на нормативни и вътрешни актове, засягащи инспекционната дейност и дава становища по проекти на нормативни актове, получени от други държавни органи за съгласуване.

Осъществява правно-нормативното обслужване в областта на административното управление на агенцията. Организира и участва при проверки за последващ контрол на качеството на инспекционната дейност и на дейността по оказване съдействие на контрольорите на Европейската комисия.