Директор на дирекцията е Светослава Филчева-Иванова.

Дирекцията е отговорна за изготвянето на бюджетната прогноза и проекта на бюджет за приходите и разходите на агенцията. Организира, осъществява и контролира финансово-счетоводната дейност, осигурява изпълнението на бюджета, следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползване на активите на агенцията и прогнозира, планира и организира възлагането на обществените поръчки. Осъществява управлението на активите, материално-техническото снабдяване, изпълнението на мероприятия по отбранително-мобилизационна подготовка и управление при кризи, осигурява здравословни и безопасни условия на работа, както и охранителния и пропускателния режим в административните помещения на агенцията. Организира и осъществява дейности по управление на човешките ресурси и подготвя мероприятия за изграждане и развитие на административния капацитет на агенцията. Изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите. Организира и осъществява деловодната и архивната дейност, регистрирането и обработването на класифицирана информация.

Планира, администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии, както и разработва правила, инструкции и процедури за използването на информационни и комуникационни технологии и отговаря за системите, свързани с електронното правителство и оперативната съвместимост на данните, обменяни между администрациите.

Организира, координира и провежда публичната комуникация и протоколната дейност. Съдейства при осигуряване на достъпа до обществена информация за медии и граждани. Поддържа и актуализира интранет и интернет страниците на агенцията.