ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 173 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

10 Юли 2024

За периода 1 април – 30 юни 2024 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 173 финансови инспекции и проверки. Проверени са 719 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 838 117 496 лв. и 506 договора на обща стойност 961 843 847 лв.

По време на инспекциите са установени 468 нарушения и са съставени 344 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Констатирани са 75 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 48 020 868 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 152 894 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 102 717 лв., а за останалите, с оглед възстановяването им са предприети действия по реда на ЗДФИ. В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 865 521 лв., като от тях са възстановени 29 077 лв. Съставени са 8 акта за начет.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 18 бр. „индикатори за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (56%) са финансовите инспекции в общини, следвани от търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (17%), други разпоредители с бюджет по държавния или общинския бюджет (24%), министерства (3%).

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции можете да намерите във файла „Приключили финансови инспекции през второ тримесечие на 2024 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на интернет страницата на АДФИ.