Новини

Горно меню

Меню

За агенцията

Бюджет

Нормативна уредба и стратегически документи

Стратегически документи

Полезна информация

Законодателство

Търсене

Карта на сайта

Информация за финансови инспекции, възложени до 9.2.2024

Структура

Обхват на дейността

Кариери

Проверки по закона за енергетиката

Сътрудничество

Годишни отчети

Проекти на нормативни актове

Вътрешни правила и документи

Профил на купувача

Доклади от финансови инспекции, възложени след 9.2.2024

Архив

Директор

Главен секретар

Дирекция „Инспекционна дейност”

Дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност”

Дирекция „Правна”

Дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация”

СЕБРА

Достъп до обществена информация

Контакти

Януари 2024

Годишни отчети по изпълнение на ЗДОИ

Обяви и тръжни процедури

Архив

За агенцията

Информация, предоставена повече от 3 пъти съгласно Глава трета на ЗДОИ

Заместник-директор

Антикорупция и подаване на сигнали за корупция

Защита на личните данни / „Политиката за прозрачност“

Декларации по ЗПК

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по ЗПКОНПИ

2015

2018

2019

Таблица 2018

Таблица 2019

Таблица 2020

2020

Инициатива за професионално развитие

Достъп до обществена информация

Архив новини

Харта на клиента

Портал за електронни административни услуги

Таблица 2021

Европейски проекти

Сигнали

Подаване на сигнали за финансова инспекция

Вещи лица

Длъжностно лице по защита на личните данни

Служител по сигурността на информацията

Декларация за достъпност

2021

Таблица 2022

2022

Финансов контрольор

Таблица 2023

Ограничителни мерки на Европейския съюз

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Защита на личните данни / „Политиката за прозрачност“

Проект BG05SFOP001-2.027-0001

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по ЗПК

Февруари 2024

Таблица 2024

Финансови инспекции